Doe lekker Wild !

Allemaal #SamenVoorBiodiversiteit!

Context

Op wereldvlak gaat de biodiversiteitachteruit en worden meer dan 1 miljoen soorten dieren, planten, paddenstoelenen kleinere organismen met uitsterven bedreigd. Ook in België zijn één derdetot de helft van alle soorten bedreigd of al verdwenen.

Belangrijkste bedreigingen zijn deverdwijning van groene ruimtes, vervuiling, uitputting van bepaalde soorten(overbevissing, intensieve landbouw), exoten en klimaatopwarming. De menselijkeactiviteiten hebben een nieuwe uitstervingsgolf in gang gezet die hetvoortbestaan van vele soorten, waaronder ..... de mens, in het gedrang brengt.Een gezonde biodiversiteit en ecosystemen zijn immers nodig om ons te voeden,genezen, beschutten en de klimaatopwarming tegen te gaan.

Daarom nemen we met#SamenVoorBiodiversiteit deel aan een Europese mobilisatie voor het behoud vandieren, planten en paddenstoelen rondom ons in België, en uiteraard wijder. Endat tezelfdertijd met het mondiale congres voor de natuur, dat wordt gehoudenin Marseille.

Gedurende 12 dagen gaan we met z’n allenaan de slag om te sensibiliseren over het levensbelang van biodiversiteit voorde mens en om ons acties eigen te maken om ze te redden en behouden.

Doelstellingen

Op persoonlijk vlak onszelf nieuwegewoontes eigen maken om onze impact op zoogdieren, vogels, insecten, plantente verkleinen.

Allen samen met artisten, experten en iedervan ons sensibiliseren en aantonen dat we over alle grenzen heen debiodiversiteit en het wilde leven rondom ons kunnen beschermen.

Ontdek eveneens deze campagne :

Deze soorten en de algehele biodiversiteithebben je hulp nodig :

Host

Laura Frome the desert

Founder of this Instagram account, Laura takes pride in sharing her journey towards a more eco-friendly lifestyle, in hopes to inspire you to take the same steps.

Meer info ?

Heb je vragen over biodiversiteit of zoekje handige instrumenten om ervoor aan de slag te gaan of te sensibiliseren,check dan zeker de rest van onze website.

Construis aujourd'hui le monde de demain.

Il est temps de passer à l'action pour le vivant et la justice sociale. Rejoins dès maintenant notre mouvement.

REJOINDRE LE MOUVEMENT ➔